ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - క్షీరసాగర - దేవగాంధారి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో