ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - దుర్మార్గ - రంజని
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో