ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - బ్రోవభారమా - బహుదారి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో