ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - జనని - రీతిగౌళ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో