ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - సింధుభైరవి - అష్టపది
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో