ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - కల్యాణి - తానం పల్లవి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో