ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - తిల్లాన - కానడ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో