ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - రాగమాలిక - రాగం తానం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో