ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - రఘువంశ - కదనకుతూహలం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో