ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - మోక్షము గలదా - చారుమతి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో