ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - రామ నీపై - కేదారం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో