ద్వారం వారి వాయులీన ముత్యం - వాతాపి గణపతిం - హంసధ్వని
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో