శ్రీ చిట్టిబాబు గారి వీణా విన్యాసం - "దేవాదిదేవ"
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో