శ్రీ వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారి జావళి -
"చెలి నేనెట్లు సహింతునే...."
?? గారి సౌజన్యంతో