ఆకాశవాణి వారి భక్తి రంజని గీతం
"సర్వమంగళాధవ శివ శంభో శంభో"
శ్రీ కందాళ జగన్నాధం గారి స్వర కల్పనలో