క్షణమైన నినువీడి మనజాలనే చెలీ
ఎం.బాలమురళీ కృష్ణ
ఈ మాసపు పాట

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో