కోటి కోటి తారలలో మేటి చందమామలా
దాశరథి
బి.వసంత
ఈ మాసపు పాట

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో