కనుపించె కనుపించెనమ్మా నెలరేడు - బి.వసంత - లలిత గీతం
బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో