సొగసు నీ సొమ్ము కల్యాణి రాగిణీ - ఎం.బాలమురళీ కృష్ణ - ఈ మాసపు పాట
బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో