"ఇంతిరో యీ గోపబాలుడు ఎంత మోడి చేసెనే"
ఎస్.జానకి
లలిత గీతం

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో