"ఎత్తవోయీ కేల యీ బేల సుమబాల" - లలిత గీతం
బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో