వింతగను శ్రీ కృష్ణ దేవుడు
చిత్తరంజన్
లలిత గీతం

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో