"భగవంతా! నీదే భారమురా" - చిత్తరంజన్ - తత్త్వం
బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో