ఊగవే డోలిక
మల్లవరపు విశ్వేశ్వర రావు
బి. సరోజినీ దేవి
లలిత గీతం

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో