తత్త్వం
సీత / అనసూయ

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో