స్వాతంత్ర్యమే నా జీవితాశయని
లలిత గీతం

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో