రాధా మనోహర రావేలరా తండ్రీ
చిత్తరంజన్
తత్త్వం

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో