పండు వెన్నెల అదే కొత్త వెన్నెల
లలిత గీతం

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో