పదములె చాలు రామా
చిత్తరంజన్
భక్తి పాట

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో