ఏ పుట్ట దాగేవు, ఎంత పిలిచిన రావు, నాగన్నా
భక్తి పాట

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో