మొద్దబ్బాయి
న్యాయపతి రాఘవరావు
బాలానందం

బుర్రా రాంచంద్ గారి సౌజన్యంతో