గీతం: జయతు జయతు పదయుగళం (దేశభక్తి గీతం)
రచన: రాయప్రోలు సుబ్బారావు
కేంద్రం: ఆకాశవాణి హైదరాబాదు
ప్రసార తేదీ: తెలియదు