అరుదైన ఈ పాటల రికార్డింగు గురించి కారంచేడు గోపాలం గారి మాటల్లో


This Adhyatma Ramayanam is a musical rendition of Munipalle Subrahmanya Kavi's work.The entire set of songs was produced by AIR with many leading artists.They are ever enjoyable!!

శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి - భక్తిరంజని - ఏహి ముదందేహి శ్రీకృష్ణా