భక్తిరంజనిలోని అరుదైన పాట మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ గారి స్వరంలో
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో
పరమేశ్వరాజ్ఞ [భక్తిరంజని]