అరుదైన ఈ పాటల రికార్డింగు గురించి కారంచేడు గోపాలం గారి మాటల్లో

This Adhyatma Ramayanam is a musical rendition of Munipalle Subrahmanya Kavi's work.The entire set of songs was produced by AIR with many leading artists.They are ever enjoyable!!

ఈ సంశయము - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ)
ఆధ్యాత్మరామాయణ కీర్తనల బ్లాగు నిర్వహించే శ్రీ మల్లిన నరసింహారావు గారు ఈ పై కీర్తన పూర్తి పాఠాన్ని అందించారు. అందుకు వారికి హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఎక్కడైనా తప్పులు కనపడితే సహృదయంతో సరిదిద్దమని విన్నపం

ఈ సంశయము వారింపవే, పర మేశ నన్ను మన్నింపవే
(ఆధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తన - మునిపల్లి సుబ్రహ్మణ్య కవి)

రేగుప్తి రాగము - ఆటతాళము

పల్లవి:
ఈ సంశయము వారింపవే, పర మేశ నన్ను మన్నింపవే

అనుపల్లవి:
శ్రీ సదాశివ ప్రశ్న , జేసెద వివరింపు
వాసుదేవతత్త్వము, మహత్త్వము
భాసమానవిలాస నే నిదె
నీ సత్కృపావలోకనమున
నీ సమయమున దెలియవలసిన
దే సమస్త మిదే ప్రశస్తము IIఈ సంశ II

జ్ఞాన విజ్ఞాననిశ్చల భక్తివైరా, గ్యానందములకు నిధానమైవిన్న
శ్రీనిలయమై వెన్నవలె మృదువై యస, మానమై నుతిగన్న, మార్గము మిన్న
యైన బహుగోప్యతరమైనయ , నూనముగ సెలవిమ్ము చంచల
లే నితంబినులను నే నీదానదానవవైరి మ్రొక్కద IIఈ సంశII 1

వారిజాక్ష జగదాధారమూ ర్తియై , శ్రీరామునియందు సారసద్భక్తి
కారూఢమై ముక్తి కారణమై యల, రారు నొక్కయుక్తి నాదిశక్తి
మీరరసి ధీరరసికాళిక సారకళ లూర బలుకుము భవ
నీరధికి తారకము భక్తిమీర సుజనులను వేఱె లేరని IIఈ సంశII 2

దేవ శ్రీరాముని దేవదేవునిగా ష, డ్భావాతీతునిగా సుధీవరులెల్ల
భావము రంజిల్ల బల్కుదురతని, భావింతు రదియెల్ల గల్ల గాదె
గావునను శ్రీవిభు ముక్తికి , కేవలము తావలమటైనను
శ్రీ వెలయు భూవలయమున తను, భావుడై జీవుడైన దేమి IIఈ సంశII 3

మాయావృతుడై రామస్వామి సన్ముక్తి దాయకుని గనుతన దాం దె
లియలేడు వేయేల నతడు జూడు, ఆత్మను తత్త్వవేత్తకే నేడు దెలిపినాడు
మాయికుడటంచు రొక కొందఱదేయదార్థము సేయసుజన
ధ్యేయండెటులగునైన జానకి, కాయెడల దా నడల నేటికి IIఈ సంశII4

ఈ వాక్యముల కర్థమీవుగా కితరులు, భావించి పలుక నేర్పరులెవరులేరు
దేవుడవై చెలువుమీరు నిన్ను జేరు , ధీరాత్ములు గోరు కోర్కె లీడేరు
ఈ వసుధ శేష శైలాధిపుడై వెలుగు రాఘవు చరితమును
ధావర్షమై చెవులుపండునుగావించు సేవించు జనులకు IIఈ సంశయII 5

మునిపల్లి సుబ్రహ్మణ్య కవి గారు మొత్తం రామాయణ కావ్యాన్ని ( పట్టాభిషేకం వఱకూ ) సుమారు 100 కు పైగా కీర్తనలలో విరచించారు. సుమారుగా ప్రతి కీర్తనకూ పల్లవి , అనుపల్లవి , 5 లేక 6 చరణాలు ఉంటాయి. వీరి కీర్తనలు ద్రాక్షాపాకంతో అలరారుతూ బహువిధమైన అలంకారాలతో కూడి సొగసైన పాటలుగా పాడుకోవటానికి మిక్కిలి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
raegupti raagamu - aaTa taaLamu
pallavi - ee saMSayamu vaariMpavae, para, maeSa nannu manniMpavae

anupallavi - Sree sadaaSiva praSna , jaeseda vivariMpu
vaasudaevatattvamu, mahattvamu
bhaasamaanavilaasa nae nide
nee satkRpaavalOkanamuna
nee samayamuna deliyavalasina
dae samasta midae praSastamu IIee saMSa II

j~naana vij~naananiSchala bhaktivairaa, gyaanaMdamulaku nidhaanamaivinna
Sreenilayamai vennavale mRduvai yasa, maanamai nutiganna, maargamu minna
yaina bahugOpyataramainaya , noonamuga selavimmu chaMchala
lae nitaMbinulanu nae needaanadaanavavairi mrokkada IIee saMSaII 1

vaarijaaksha jagadaadhaaramoo rtiyai , SreeraamuniyaMdu saarasadbhakti
kaarooDhamai mukti kaaraNamai yala, raaru nokkayukti naadiSakti
meerarasi dheerarasikaaLika saarakaLa loora balukumu bhava
neeradhiki taarakamu bhaktimeera sujanulanu vae~re laerani IIee saMSaII 2

daeva Sreeraamuni daevadaevunigaa sha, Dbhaavaateetunigaa sudheevarulella
bhaavamu raMjilla balkuduratani, bhaaviMtu radiyella galla gaade
gaavunanu Sreevibhu muktiki , kaevalamu taavalamaTainanu
Sree velayu bhoovalayamuna tanu, bhaavuDai jeevuDaina daemi IIee saMSaII 3

maayaavRtuDai raamasvaami sanmukti daayakuni ganutana daaM de
liyalaeDu vaeyaela nataDu jooDu, aatmanu tattvavaettakae naeDu delipinaaDu
maayikuDaTaMchu roka koMda~radaeyadaarthamu saeyasujana
dhyaeyaMDeTulagunaina jaanaki, kaayeDala daa naDala naeTiki IIee saMSaII4

ee vaakyamula karthameevugaa kitarulu, bhaaviMchi paluka naerparulevarulaeru
daevuDavai cheluvumeeru ninnu jaeru , dheeraatmulu gOru kOrke leeDaeru
ee vasudha Saesha SailaadhipuDai velugu raaghavu charitamunu
dhaavarshamai chevulupaMDunugaaviMchu saeviMchu janulaku IIee saMSayaII 5

munipalli subrahmaNya kavi gaaru mottaM raamaayaNa kaavyaanni ( paTTaabhishaekaM va~rakoo ) sumaaru 100 ku paigaa keertanalalO virachiMchaaru. sumaarugaa prati keertanakoo pallavi , anupallavi , 5 laeka 6 charaNaalu uMTaayi. veeri keertanalu draakshaapaakaMtO alaraarutoo bahuvidhamaina alaMkaaraalatO kooDi sogasaina paaTalugaa paaDukOvaTaaniki mikkili anukoolaMgaa uMTaayi.