సర్ ఆర్థర్ కాటన్ - ప్రసంగ వ్యాసం
వ్యాఖ్యాత: మంత్రవాది మహేశ్వర్
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 28, 2011
సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ