శ్రీమతి శోభానాయుడు పరిచయం - Part 2
పరిచయకర్త : Dr VV Ramarao
వివిధభారతి హైదరాబాదు కేంద్రం ప్రసారం
20 నవంబరు 2010