శ్రీమతి శోభానాయుడు పరిచయం - Part 1
పరిచయకర్త : Dr VV Ramarao
వివిధభారతి హైదరాబాదు కేంద్రం ప్రసారం
20 నవంబరు 2010

ఆంధ్రప్రభలో వచ్చిన ఆర్టికల్ / ఇంటర్వ్యూ

ఆంధ్రప్రభలో వచ్చిన మరో ఆర్టికల్

తెలుగు వన్ డాట్ కాం లో శ్రీమతి శోభానాయుడు గారి ఇంటర్వ్యూ