వాద్య కళాకారులు శ్రీ సత్యేంద్రనాధ్ పరిచయం
పరిచయకర్త : శ్రీ సుమనస్పతిరెడ్డి (PEx - AIR)
ప్రసారం తేదీ : 02 డిసెంబరు 2010

ఆడియో అందించిన రంజని గారు ఇలా అంటారు
_______________________________________

ఒక పాట లేదా ఓ రూపకం అద్భుతంగా ఉందని మనం
చెప్పుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా సంగీత దర్శకుల ప్రతిభని
కొనియాడుతాము. వాయిద్య సహకారాన్ని అందించిన
కళాకారుల గూర్చి అంతగా పట్టించుకోము...

50 సంవత్సరాలకి పైగా అనేక ఆకాశవాణి కార్యక్రమాలకి
స్టేజి కార్యక్రమాలకి వాయిద్య సహకారాన్ని అందించిన
కళాకారులు శ్రీ సత్యేంద్రనాధ్. ఒక రిధమ్స్ కళాకారునిగా
పత్రికలలో ఈ పేరు అప్పుడప్పుడూ కనిపించేది - జీవన
వివరాలు ఇప్పుడు ఈ పరిచయ కార్యక్రమంలో...

_______________________________________