లలితసంగీత దర్శకులు శ్రీ నల్లూరి సుధీర్ కుమార్ పరిచయం.
టెలిఫోను ద్వారా శ్రోతలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమం
అనుసంధానం శ్రీమతి A ఉషారాణి (AIR PEx)
ప్రసారం తేదీ : 11 November 2010