జానపద కళా చైతన్య యాత్ర

విజయవాడ ఆకాశవాణి స్టేషన్ డైరెక్టర్ ముంజులూరి కృష్ణకుమారి గారు, 'జానపద కళా చైతన్య యాత్ర' నిర్వహిస్తున్న తాతా రమేష్ బాబు తో జరిపిన పరిచయం .
ది. 6. 8. 2012 ఉదయం 7.30 ని.లకు.
సౌజన్యం: తాతా రమేశ్ బాబు గారు