"వివేకం" - లఘు ప్రసంగం
ఆచార్య ఎస్.వి.రామారావు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 10, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ