జనరంజని - పేకేటి శివరాం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: March 20, 1994
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: శ్రీ కొల్లూరి భాస్కర రావు