కథాప్రపంచం కార్యక్రమం
"అవసరమైన మార్పు"
శ్రీ వి.రాధా రామ్మోహన్ గారి కథానిక
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ; జూన్ 6, 2011
నిడివి: సుమారు 10 నిముషాలు
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ