ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
కథా ప్రపంచం కార్యక్రమం
కన్నీటి వెన్నెల - శ్రీమతి డి.సుజాతా దేవి గారి కథానిక
ప్రసార తేదీ: మే 30, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ