"భారత జననీ" - దేశభక్తి గీతం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 11, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ