కార్యక్రమం: అక్షర శిల్పాలు
శ్రీమతి హిమజ, శ్రీ జూకంటి జగన్నాధం స్వీయ కవితా పఠనం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 17, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ