ప్రముఖ లలిత సంగీత గాయకులు శ్రీ మల్లిక్ గారితో పరిచయ కార్యక్రమం
విజయవాడ కేంద్రం సమర్పణ