గగనాన పండింది
రచన: శ్రీ రామకోటి
సంగీతం: శ్రీ ఆదిత్య ప్రసాద్
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం, శ్రీమతి ద్వారం లక్ష్మి