నీలాంబరధరి
రచన: శ్రీ ఆవంత్స సోమసుందర్
సంగీతం : శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం